Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Sangre derramada por el pueblo armenio a) Rojo/Garmir b) Naranja/Narenchakuin c) Gabuid/Azul 2) Trabajo realizado por el pueblo armenio a) Gabuid/Azul b) Naranja/Narenchakuin c) Rojo/Garmir 3) Voluntad del pueblo armenio para dormir bajo cielos pacíficos a) Gabuid/Azul b) Naranja/Narenchakuin c) Rojo/Garmir 4) El león/ariudz en el escudo representa... a) Grandeza b) Fuerza c) Coraje 5) El águila/ardziv en el escudo representa... a) Valentía b) Grandeza c) Libertad 6) Los cuatro símbolos centrales del escudo significan... a) Los cuatro reyes más importantes del a historia armenia b) Los cuatro animales típicos de armenia c) Los cuatro reinados/dinastías 7) En el medio se encuentra... a) El monte Everest b) El monte Ararat y el arca de Noé c) El monte Ararat y el arca de Jesús 8) La espada representa... a) La lucha del pueblo armenio b) Las armas que usaron en las batallas c) La libertad del pueblo armenio 9) La pluma representa... a) La pluma con la que se firmó la independencia b) La palabra y escritura c) Las plumas del águila 10) La espiga representa... a) Los alimentos que comían los armenios en ese momento b) La espiga por el color naranja de la bandera c) El trabajo del pueblo armenio 11) Las cadenas rotas representan... a) La libertad del pueblo armenio b) La esclavitud del pueblo armenio c) La libertad del rey 12) Creador del himno/kailerk armenio a) Mesrob Mashdots b) Monte Melconian c) Micael Nalbandian 13) Batallas que llevaron a la independencia armenia a) Sardarabad, Pash aparán, Shushí b) Sardarabad, Pash aparán, Garakilisé c) Sardarabad, Pashaberek, Garakilisé

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά