Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Who is someone you really admire? and Why?, Truth or Dare (pick someone from the team to ask you), Pick 1 person from the team and say "I LOVE YOU", Pick 1 person to sing a few lines of a song, Share an unforgettable moment., What's the best compliment you ever received?, Do you collect anything? , Share an embarrassing moment., What characteristic do you like and hate the most about yourself? Why?, What are the three items you couldn't live without?, What was the first thing you bought with your own money?, Describe a team member using 3 words, What's the greatest challenge you overcame?, What three items would you take with you to a deserted island?, If you could play an instrument, what would it be?, If you could choose one age to be forever, what age would it be and why?, If you could live in any city, where would it be and why?, Who would you like most to switch places with for a day? (could be anyone), What animal do you think most closely matches your personality? , What's your unusual talent? , If you could travel anywhere in the world, where would you go? and Why?, What's the farthest you've ever been from home?, What is your favorite family traditon?, What's your favorite place you've ever visited? and Why is it your favorite?, Do you have any phobias you want to break?, Have you met anyone famous? Describe your experience..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά