Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Correct: Gadi has an old car., Gadi's car is red., Gadi's car can't go. , The big man is mad., The big man had a black car. , Incorrect: Gadi has a new car., Gadi's car is big., Gadi's car can go fast. , The big man is happy., The big man's car can't go. ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά