Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Most people believe it's very important to [take exercise]in order to [keep fit], but even the fittest person can sometimes [fall ill], no matter how hard they [look after]their health. If you do become ill, of course you want to [get well] as soon as possible. With most minor illnesses, such as a cold or flu, it's usually possible to [cure] yourself by taking lots of rest and drinking plenty of liquid. However, if you [suffer] from something more serious, you will have to go to your doctor. He will [examine] you and, if possible, [treat] you with medicine which you can [pick up] from your local chemist. If you have an unusual illness, your doctor may [refer] you to a specialist or a hospital, who may decide to [operate] on you if your illness is serious. You will then have to [recuperate] , and this can take a long time..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά