Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) CAPPUCCETTO ROSSO SI SENTE.... a) b) 2) IL BAMBINO SI SENTE.... a) b) 3) IL BAMBINO E'.... a) b) 4) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 5) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 6) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 7) LA MAMMA E'.... a) b) 8) LA BIMBA E'.... a) b) 9) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 10) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 11) I BAMBINI SONO.... a) b) 12) LA BAMBINA E'.... a) b) 13) I BAMBINI SONO.... a) b) 14) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 15) I BAMBINI SONO.... a) b) c)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά