Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) show a) up b) off c) of d) to 2) wear a) out b) off c) up d) on 3) wrap a) off b) into c) up d) onto 4) take .... принимать на работу a) in b) into c) onto d) on 5) take .....  взять на себя функции a) over b) on c) in d) off 6) ...respectful a) ir b) il c) im d) dis 7) ...expensive a) in b) un c) dis d) mis 8) ...tidy a) in b) un c) mis d) dis 9) ...patient a) un b) in c) im d) dis 10) ...acceptable a) in b) im c) dis d) un

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά