Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) School subjects are: a) pen, English, maths b) art, PE, mark c) IT, PE, science 2) School subjects are: a) PE, maths, English b) pencil, ruler, IT c) prize, report, mark 3) Wychowanie fizyczne (w-f) to: a) IT b) art c) PE 4) Plastyka to: a) science b) art c) English 5) Przyroda to: a) science b) IT c) English 6) IT to: a) informatyka b) matematyka c) muzyka 7) Science to: a) plastyka b) muzyka c) przyroda 8) I've got very good ...... a) IT b) marks c) English

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά