Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
build / last summer, go / last Sunday, eat / for lunch, buy / 2 hours ago, swim / last year, drink / yesterday, get / for last Christmas, meet / last week, run / on Sunday morning, read / yesterday.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά