Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
ransom - выкуп, fingerprints - отпечатки пальцев, criminals - преступники, investigation - расследование, witness - свидетель, motive - мотив, detectives - детективы, suspects - подозреваемые, thieves - воры, victim - жертва, weapon - оружие, crime - преступление, murder - убийство, investigate - расследовать,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά