1) Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν... a) Κλέφτες b) Αρματολοί c) Δάσκαλοι του Γένους d) Φαναριώτες 2) Ο Ρήγας Βελεστινλής (επίλεξε τη σωστή εικόνα) a) b) 3) Ο Αδαμάντιος Κοραής (επίλεξε τη σωστή εικόνα) a) b) 4) Έργα του Ρήγα Βελεστινλή ήταν... (2 σωστές απαντήσεις) a) η "Χάρτα της Ελλάδος". b) το ποίημα «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» c) ο "Θούριος" 5) Ο Αδαμάντιος Κοραής a) κατάγεται από τη Χίο και γεννιέται στη Σμύρνη. b) κατάγεται από τη Χίο και γεννιέται στη Χίο. 6) Ο Κοραής πρότεινε τη χρήση μιας νέας γλώσσας που θα είχε ως βάση a) την καθομιλουμένη γλώσσα της εποχής. b) ξένες λέξεις και ιδιωματισμούς.

Κεφ. 8 Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) και Αδαμάντιος Κοραής

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;