1) Δύο ισόπλευρα τρίγωνα με ίσες περιμετρους είναι ίσα . a) Σωστό b) Λάθος 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα . a) Σωστό b) Λάθος 3) Οι γωνίες οι προσκείμενες σε πλευρά ισόπλευρου τριγώνου είναι ίσες . a) Σωστό b) Λάθος 4) Ύψος ενός τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από κορυφή προς την απέναντι πλευρά . a) Σωστό b) Λάθος 5) Ένα τρίγωνο είναι σκαληνό όταν δύο πλευρές του είναι άνισες . a) Σωστό b) Λάθος 6) Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν μία γωνία του είναι οξεία . a) Σωστό b) Λάθος 7) Δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα όταν οι αντίστοιχες χορδές είναι ίσες . a) Σωστό b) Λάθος 8) Δύο τρίγωνα που έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία είναι ίσα . a) Σωστό b) Λάθος 9) Διάμεσος ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μία κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς. a) Σωστό b) Λάθος 10) Η διάμεσος ενος τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ίσα μέρη a) Σωστό b) Λάθος

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;