1) Κάθε ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές και όλες τις γωνίες του ίσες a) Σωστό b) Λάθος 2) Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο η διάμεσος είναι και ύψος και διχοτόμος a) Σωστό b) Λάθος 3) Οι γωνίες του ισοπλέυρου τριγώνου είναι 45ο a) Σωστό b) Λάθος 4) Υπάρχει ισόπλευρο ορθογώνιο τρίγωνο a) Σωστό b) Λάθος 5) Ποιό απο τα παρακάτω είναι ισόπλευρο τρίγωνο a) b) c)

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;