Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ¿Dónde hay un objeto? a) b) c) 2) ¿Dónde hay tres? a) b) c) 3) ¿Dónde hay dos? a) b) c) 4) ¿Dónde hay cinco? a) b) c) 5) ¿Dónde hay cuatro? a) b) c) 6) ¿Donde hay seis? a) b) c)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά