Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
exotermica - libera calor, endotermica - absorve calor, corrosion - el aire, acido y agua, reversible - cambio fisico, irreversible - cambio quimico, oxidacion - oxigeno actua sobre la materia, combustion - genera calor y luz,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά