Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
shoe shop - We can buy shoes from this shop. There are all kinds of shoes here. There are slippers and socks too., library - We can borrow books from here. We can read books and magazines here., market - We can buy fish, meat and vegetables here. This is a noisy place., bakery - We can buy bread, cakes and buns here. The baker bakes the food here.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά