Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά