Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Straight hair - Прямые волосы, Dark hair - Тёмные волосы, Short hair - Короткие волосы, Long hair - Длинные волосы, Curly hair - Кудрявые волосы, Blonde hair - Светлые волосы, Blue eyes - Голубые глаза, Brown eyes - Карие глаза, Slim - Стройный (-ая), Plump - Полный (-ая), Old - Старый (-ая) , Young - Молодой (-ая), Tall - Высокий (-ая), Short - Низкий (-ая),
από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά