Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Correcto: BIT, TOOK, ATE, DRANK, GOT, WENT, GREW, RAN, DID, SLEPT, DROVE, SPOKE, CAME, BROKE, WOKE, RODE, GAVE, SWAM, WROTE, MADE , Incorrecto: BITE, TAKE, EAT, DRINK, GET, GO, GROW, RUN, DO, SLEEP, DRIVE, SPEAK, COME, BREAK, WAKE, RIDE, GIVE, SWIM, WRITE, MAKE,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά