Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Who looked for the transfer of sovereignty to Parliament? a) John Pym b) King Charles I 2) House of Common: Consisted on ____________ one hundred members a) less than b) more than 3) What´s the name of the man in charge of the republic? a) Oliver Cromwell b) Charles I 4) Was Oliver Cromwell the king of England? a) Yes b) No 5) Who was Oliver Cromwell´s son? a) Charles II b) Richard I

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά