Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Օքսիդ - Na CL , Հիմք - H N O 3 , Թթու - N 2 o, Աղ - K 0H,

Համապատասխանեցնել իրար

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά