1) Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι: a) 90ο b) 100ο c) 180ο d) 360ο 2) Οξυγώνιο είναι το τρίγωνο που έχει... a) τουλάχιστον μία οξεία γωνία. b) τουλάχιστον δύο οξείες γωνίες. c) μία ορθή γωνία και δύο οξείες γωνίες. d) και τις τρεις γωνίες του οξείες. 3) Αμβλυγώνιο είναι το τρίγωνο που έχει... a) τουλάχιστον δύο αμβλείες γωνίες. b) μία αμβλεία γωνία και δύο οξείες γωνίες c) μία ορθή γωνία και δύο οξείες γωνίες. d) και τις τρεις γωνίες του οξείες. 4) Ορθογώνιο είναι το τρίγωνο που έχει... a) τουλάχιστον δύο αμβλείες γωνίες. b) μία αμβλεία γωνία και δύο οξείες γωνίες c) μία ορθή γωνία και δύο οξείες γωνίες. d) και τις τρεις γωνίες του οξείες. 5) Να επιλέξεις το ορθογώνιο τρίγωνο a) b) c) 6) Να επιλέξεις τη σωστή ορθογραφία a) αμβλυγώνιο b) αμβλυγώνειο c) αμβλειγώνιο d) αμβλυγόνιο 7) Διάλεξε το μέτρο της άγνωστης γωνίας a) 30ο b) 35ο c) 40ο d) 50ο 8) Διάλεξε το μέτρο της άγνωστης γωνίας a) 90ο b) 105ο c) 115ο d) 125ο 9) Διάλεξε το μέτρο της άγνωστης γωνίας a) 60ο b) 70ο c) 80ο d) 90ο 10) Το εικονιζόμενο τρίγωνο είναι ... a) οξυγώνιο b) ορθογώνιο c) αμβλυγώνιο 11) Ένα τρίγωνο με γωνίες: α= 30ο , β= 95ο και γ= 55ο είναι... a) οξυγώνιο b) αμβλυγώνιο c) ορθογώνιο d) Δεν υπάρχει τέτοιο τρίγωνο 12) Ένα τρίγωνο με γωνίες: α= 60ο , β= 40ο και γ= 80ο είναι... a) οξυγώνιο b) αμβλυγώνιο c) ορθογώνιο d) Δεν υπάρχει τέτοιο τρίγωνο 13) Ένα τρίγωνο με γωνίες: α= 90ο , β= 10ο και γ= 90ο είναι... a) οξυγώνιο b) αμβλυγώνιο c) ορθογώνιο d) Δεν υπάρχει τέτοιο τρίγωνο 14) Ένα τρίγωνο με γωνίες: α= 20ο , β= 50ο και γ= 110ο είναι... a) οξυγώνιο b) αμβλυγώνιο c) ορθογώνιο d) Δεν υπάρχει τέτοιο τρίγωνο

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;