1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9, 10+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5, 1+2, 2+3, 3+4, 4+5, 5+6, 6+7, 7+8, 8+9, 9+10.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;