Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
gemacht Hausaufgaben Ich habe., gespielt am Computer habe Ich., gehört Musik hat Anna., ferngesehen Ingrid hat..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Μαγνητικά γράμματα είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά