89.61 - 26.632=, 29.15 + 27.69=, 71.345 - 12.3=, 26.623 + 13.824 =, 51.345 - 38.75 =, 54.70 + 9.39=, 63.030 - 59.688=, 83.432 + 77.841=, 93.345 - 32.2=, 66.456+ 8.84=, 33.970- 8.851=, 48.545 + 44.636=, 10.345 + 7.1=, 98.765- 69.9=.

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;