11 - 6 + 5 =, 16 - 12 + 4 =, 14 - 10 + 4 =, 3 - 2 + 1 =, 10 - 6 + 4 =, 6 - 4 + 2 =, 8 - 5 + 3 =, 5 - 2 + 3 =, 2 - 1 + 1 =, 7 - 5 + 2 =, 4 - 3 + 1 =, 1 - 1 + 0 =, 13 - 6 + 7 =, 15 - 11 + 4 =, 12 - 5 + 7 =,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;