Solve x + 5 = 10 - x = 5, Solve -2x = 16 - x = -8, Solve x - 9 = 3 - x = 12, Solve x/4 = -9 - x = -36, Solve x + 2 = -5 - x = -7, Solve -6x = -12 - x = 2, Solve x/8 = 2 - x = 16, Solve x - 7 = 6 - x = 13,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;