Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
is not - isn't, I am - I'm, can not - can't, do not - don't, have not - haven't, should not - shouldn't, could not - couldn't, will not - won't, she will - she'll, he will - he'll, they will - they'll, does not - doesn't, did not - didn't, I had - I'd, I will - I'll, let us - let's, she is - she's, that is - that's, we are - we're, what is - what's, you will - you'll,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά