Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Inputs: Flour, Eggs, Milk, Process: Mixing, Baking, Output: Cake,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά