Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
MINERÍA - Extracción de minerales de la tierra, EN EL PERÚ SE EXTRAE... - Cobre, oro, plata y zinc, LA MINERÍA PUEDE SER: - De socavones y a tajo abierto, LA MINERÍA A TAJO ABIERTO - Es conocida también como "a cielo abierto", LA MINERÍA DE SOCAVONES - Consiste en hacer huecos profundos en el subsuelo, EN EL PERÚ TAMBIÉN SE EXPLOTA - Gas natural y petróleo,

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά