1) Ένα τρίγωνο, όταν έχει και τις τρεις του γωνίες οξείες είναι ... a) οξυγώνιο b) αβλυγώνιο c) ορθογώνιο 2) Ένα τρίγωνο, όταν έχει μία αμβλεία γωνία και δύο οξείες είναι ... a) οξυγώνιο b) αβλυγώνιο c) ορθογώνιο 3) Ένα τρίγωνο, όταν έχει μία ορθή γωνία και δύο οξείες είναι ... a) οξυγώνιο b) αβλυγώνιο c) ορθογώνιο 4) Πόσες αμβλείες γωνίες μπορεί να έχει ένα τρίγωνο; a) 1 b) 2 c) 3 5) Υπολόγισε τη γωνία που δεν έχει μετρηθεί. a) 85ο  b) 90ο c) 95ο 6) Υπολόγισε τη γωνία που δεν έχει μετρηθεί. a) 45ο  b) 95ο c) 65ο 7) Υπολόγισε τη γωνία που δεν έχει μετρηθεί. a) 30ο  b) 40ο c) 35ο 8) Υπολόγισε τη γωνία που δεν έχει μετρηθεί. a) 65ο  b) 75ο c) 85ο 9) Υπολόγισε τη γωνία που δεν έχει μετρηθεί. a) 30ο  b) 40ο c) 20ο 10) Υπολόγισε τη γωνία που δεν έχει μετρηθεί. a) 25ο  b) 35ο c) 55ο 11) Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι: a) 90ο b) 160ο c) 180ο 12) Ποιο είδος τριγώνου εικονίζεται; a) οξυγώνιο b) ορθογώνιο c) αμβλυγώνιο

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;