Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Kedudukan bahasa Melayu sebagai ____ telah termaktub dalam ____1957. Semasa pembentukan ____ pada tahun 1963, ____ telah menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa kebangsaan yang sama dapat memupuk semangat ____ rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berasa ____ menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan dan penulisan.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά