Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ... bananas are there in the fridge? a) How many b) How much 2) ... jars of jam are there in the cupboard? a) How much b) How many 3) ... water is there in the glass? a) How much b) How many 4) ... biscuits are there in the basket? a) How much b) How many 5) ... chocolate is there on the table? a) How many b) How much 6) ... butter is there in the fridge? a) How many b) How much 7) ... cans of cola are there in the fridge? a) How much b) How many 8) ... meat is there in the box? a) How many b) How much 9) ... slices of bread are there in the basket? a) How much b) How many 10) ... bottles of milk are there on the shelf? a) How much b) How many 11) ... milk is there in the fridge? a) How much b) How many 12) ... sandwiches are there on the plate? a) How much b) How many 13) ... jam is there in the cupboard? a) How much b) How many

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά