1) Για να αντιμετωπίσει τα εξωτερικά προβλήματα ο Ιουστινιανός, υπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους Πέρσες (Ανατολή) και με τους λαούς που κατοικούσαν κοντά στον Δούναβη ( Δύση). a) Σωστό b) Λάθος 2) Δύο πολύ σημαντικοί στρατηγοί είναι ο Βελισάριος και ο Υπάτιος, οι οποίοι διακρίθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου λόγω των νικηφόρων μαχών αλλά και των κατακτήσεων.  a) Σωστό b) Λάθος  3) Ένα από τα θετικά αποτελέσματα των 20χρονων πολέμων, ήταν η επέκταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας στα όρια της ρωμαϊκής και έκαναν τη Μεσόγειο θάλασσα "βυζαντινή λίμνη". a) Σωστό b) Λάθος 4) Ακόμη ένα θετικό των 20χρονων πολέμων ήταν δημιουργία έργων στις δυτικές επαρχίες, όπως είχαν γίνει και στην Πόλη και την Ανατολική περιοχή της αυτοκρατορίας πρωτύτερα. a) Σωστό b) Λάθος 5) Στις αρνητικές επιπτώσεις δεν έγκειται η οικονομική εξάντληση της αυτοκρατορίας λόγω των πολλών εξόδων που έχει ένα κράτος εξαιτίας του πολέμου. a) Σωστό b) Λάθος 6) Μια ακόμη αρνητική επίπτωση ήταν , ότι δόθηκε η ευκαιρία στους Πέρσες να παραβούν την συνθήκη ειρήνης που είχαν υπογράψει. a) Σωστό b) Λάθος 7) Οι αρνητικές επιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την στροφή του Ιουστινιανού στην Ανατολή και ακολούθως την έκθεση των δυτικών περιοχών σε νέους κινδύνους. a) Σωστό b) Λάθος

Μάθημα 16ο- Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;