4 5/3 - 17/3, 6 2/7 - 44/7, 2 8/6 - 20/6, 12 2/7 - 86/7, 10 3/5 - 53/5, 9 4/5 - 49/5, 12 2/8 - 98/8, 8 7/9 - 79/9, 6 4/5 - 34/5, 7 6/9 - 69/9,

Αντιστοιχίζω τον μεικτό αριθμό με το κλάσμα.

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;