(4,4), (-4,4), (-4,-4), (4,-4), (7,0), (1.5,6), (0,0), (-6.5,-1.5), (0,-7), (5.5,-3).

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;