1) What is 9+10? a) 13 b) 17 c) 9 d) 19 2) What is 15+30? a) 15 b) 20 c) 30 d) 45 3) What is 100+100? a) 200 b) 150 c) 100 d) 300 4) What is 2x2? a) 2 b) 4 c) 8 d) 10 5) What is 15x2? a) 30 b) 17 c) 10 d) 20 6) What is 3x3? a) 3 b) 6 c) 9 d) 12 7) What is 20+20? a) 20 b) 40 c) 35 d) 60 8) What is 10x10? a) 20 b) 2 c) 0 d) 100 9) What is 2x1? a) 2 b) 3 c) 4 d) 0 10) What is 3x4? a) 12 b) 7 c) 4 d) 3

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;