1) Δύο πολύ σημαντικοί στρατηγοί είναι ο Βελισάριος και ο Ανθέμιος.  a) Σωστό b) Λάθος  2) Ένα από τα θετικά αποτελέσματα των 20χρονων πολέμων, ήταν η επέκταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας στο όρια της ρωμαϊκής και έκαναν τη Μεσόγειο θάλασσα "βυζαντινή λίμνη". a) Σωστό b) Λάθος 3) Ο Ιουστινιανός προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα εξωτερικά προβλήματα, υπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους Πέρσες και με τους λαούς που κατοικούσαν κοντά στον Δούναβη. a) Σωστό b) Λάθος 4) Ακόμη ένα θετικό των πολέμων ήταν ότι και οι Δυτικές περιοχές αναπτύχθηκαν. a) Σωστό b) Λάθος 5) Το κράτος δεν είχε να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας των μακροχρόνιων πολέμων. a) Σωστό b) Λάθος 6) Οι Πέρσες βλέποντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με τους μακροχρόνιους πολέμους, έβρισκαν ευκαιρία να παραβιάζουν τη συνθήκη ειρήνης. a) Σωστό b) Λάθος 7) Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, δεν κούρασαν τις στρατιωτικές δυνάμεις και δεν αποδυνάμωσαν τα σύνορα. a) Σωστό b) Λάθος 8) Ο Ιουστινιανός φέρνοντας την αυτοκρατορία και πάλι στα παλιά της σύνορα, μείωσε το γόητρό του. a) Σωστό b) Λάθος 9) Με τη νίκη ανοίχτηκαν νέοι εμπορικοί δρόμοι προς τον Βορρά. a) Σωστό b) Λάθος

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;