Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
shamrock - a small plant with three leaves on each stem, leprechaun - a creature like a little man, with magic powers, patron saint - a Christian saint who is believed to give special help to a particular place, activity, person, or type of object:, convert - to change or make somebody change their religion or beliefs, secular - not connected to spiritual or religious matters, monastery - a building in which monks live together, imprison - to put somebody in prison, slave - a person who is legally owned by another person and is forced to work for them, well-off - having a lot of money, urge - to advise or try hard to persuade somebody to do something,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά