7+?=12, 6+?=12, 5+?=14, 8+?=17, 9+?=15, 12+?=16, 15+?=19, 11+?=17, ?+8=10, ?+13=20, ?+17=20, ?+9=15.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;