1) Com es llegeix aquest nombre? 90.000  a) Noranta - mil b) Noranta mil c) Nou mil d) Nou-mil 2) Com es llegeix aquest nombre? 12.345 a) Dotze-mil-tres-cents-quaranta-cinc b) Dotze mil tres cents quaranta-cinc c) Dotze-mil tres-cents quaranta-cinc d) Dotze mil tres-cents quaranta-cinc 3) Com es llegeix aquest nombre? 4.500 a) Quatre mil cinc-cent b) Quatre mil cinc-cents c) Quatre mil cinquanta d) Quaranta-cinc mil 4) Com es llegeix aquest nombre? 99.999 a) Noranta-nou mil nou cents noranta-nou b) Noranta-nou mil nou-cents noranta-nou c) Nou mil noranta-nou d) Noranta-nou mil-nou cents noranta-nou 5) Com es llegeix aquest nombre? 68.721 a) Seixanta-nou mil set-cents vint-i-u b) Seixanta-vuit mil set-cents vint-i-u c) Seixanta vuit mil set cents vint-i-u d) Seixanta vuit mil set-cents vint-i-u 6) Marca la xifra correcta: mil cent u a) 1.0001 b) 1.001 c) 1.101 d) 1.100 7) Marca la xifra correcta: dos mil a) 2.000 b) 200 c) 20.000 d) 2.00 8) Marca la xifra correcta: Dotze mil onze a) 12.111 b) 12.011 c) 11.000 d) 11.001 9) Marca la xifra correcta: deu mil a) 1.0000 b) 10.000 c) 1.000 d) 10.0000 10) Marca la xifra correcta: tretze mil vint-i-dos a) 1.322 b) 13.22 c) 13.022 d) 13.122

Escriptura i lectura de DM i UM

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?