Cree mejores lecciones de forma más rápida
Correct: i-a dat, i- au certat, ne-a spus, s-a dus, s-au bucurat, s-a încălzit, l-a auzit, l-a mințit, c-ar vrea, va veni, v-a distrat, v-a spus, va fi încantat, v-a dat, va pleca, va lua, ia caietul, iau note, nea Ion, c-ai luat, mi-e frică, ce-ai auzit, v-ar plăcea, Incorrect: ia dat, iau certat, nea spus, sa dus, sau bucurat, sa încălzit, la auzit, la mințit, car vrea, v-a veni, va distrat, va spus, v-a fi încantat, va dat, v-a pleca, v-a lua, i-a caietul, ia-u note, ne-a Ion, ca-i luat, mie somn, ceai de spus, var duce,

Cambiar plantilla

Interactivos

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Cambiar plantilla

Interactivos