N'Alicia ____ alguna cosa a l'orella de la companya. He vist com el meu germà ____ als bassiots del carrer. M'agrada sentir com ____ els cereals a la boca. El gat ____ (mèu!) La granota ____ (ruac!) En botar, les monedes ____ a la butxaca. L'ocell ____ (piu-piu) So de l'abella: ____ L'ovella ____ (be!) So del vent: ____ So d'una porta: ____ So d'un cascavell: ____ So d'un rellotge: ____

Paraules onomatopeiques

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?