1) Estic treballant amb __________ microscopi. a) esta b) aquell c) este 2) Necessite consultar _________ llibre d'ahí. a) aquells b) aquella c) eixe 3) No veig bé l'hora en __________ rellotge. Està massa lluny. a) aquell b) eixe c) este 4) _________ d'ací és el meu cotxe. a) Este b) Aquell c) Eixa 5) Hi ha un niu en _________ arbre. a) aquella b) estes c) eixe 6) La meua iaia viu en ____________ edifici d'allí. a) aquella b) eixes c) aquell 7) Qué còmode és ________ silló! a) aquell b) eixe c) este 8) _________ xiquets de la televisió semblen molt simpàtics. a) Aquells b) Eixos c) Este 9) Per a treballar porte els documents en ________ maletí. a) este b) aquella c) eixos 10) He de tancar _____________ finestra que tinc fred. a) eixe b) aquella c) aquells

DEMOSTRATIUS

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?