1) ELS ANIMALS VERTEBRATS SÓN... a) ANIMALS QUE TENEN ESQUELET b) ANIMALS QUE NO TENEN ESQUELET c) ANIMALS QUE TENEN VERTEBRES 2) ELS ANIMALS INVERTEBRATS SÓN... a) ANIMALS QUE NO TENEN VERTEBRES b) ANIMALS QUE TENEN ESQUELET c) ANIMALS QUE NO TENEN ESQUELET 3) UN PEIX ÉS UN ANIMAL VERTEBRAT? a) SI b) NO c) HI HA PEIXOS VERTEBRATS I INVERTEBRATS. 4) L'ABELLA ÉS UN INSECTE I, PER TANT, NO TÉ ESQUELET. ÉS CERT? a) NO b) SI 5) EL LLEÓ ÉS UN ANIMAL VERTEBRAT? a) SI b) NO 6) TOTS ELS INSECTES SÓN ANIMALS INVERTEBRATS? a) NO b) SI c) NOMÉS ALGUNS 7) LES PERSONES... a) TENEN ALGUNS OSSOS PERÒ SÓN INVERTEBRATS b) SÓN INVERTEBRATS c) TENEN OSSOS QUE FORMEN EL SEU ESQUELET 8) ELS ANIMALS VERTEBRATS SÓN... a) SUPER GRANS b) PODEN TENIR DIFERENTS MESURES c) SUPER PETITS 9) ELS ANIMALS INVERTEBRATS SÓN a) MAJORITÀRIAMENT PETITS b) ENORMES c) AQUÀTICS 10) LES SERPS SÓN ANIMALS INVETEBRATS? a) SI b) NO

ANIMALS VERTEBRATS I INVERTEBRATS

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?