ગૃપ ગોઠવણી

દરેક વસ્તુને તેના સાચા ગૃપમાં ખેંચીને મૂકો.


ઉદાહરણો

Fact Families
Fact Families
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Sounds of -ed Suffix (Barton 5.4)
Sounds of -ed Suffix (Barton 5.4)
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
SH or CH Sounds
SH or CH Sounds
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
What's My Form?
What's My Form?
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
How Big is The Problem (1)
How Big is The Problem (1)
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
3.6 Floss & Kiss Sort
3.6 Floss & Kiss Sort
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Consonant -le Short/Long Vowel Sound Word Sort
Consonant -le Short/Long Vowel Sound Word Sort
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Short Vowels
Short Vowels
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
2.1 Sounds
2.1 Sounds
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Barton 5.7  -tion or -sion (part 2)
Barton 5.7 -tion or -sion (part 2)
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Community People, Places, and Things (Sort)
Community People, Places, and Things (Sort)
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
sh, ch, wh, th
sh, ch, wh, th
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Polygon Sort
Polygon Sort
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
 Coins
Coins
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
3.10.7 Measure Liquid Volume
3.10.7 Measure Liquid Volume
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Th and wh Digraph
Th and wh Digraph
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Must Know Terms Categorizing (Periods 2-4)
Must Know Terms Categorizing (Periods 2-4)
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Barton 4.11 Banana, Confident, or Both?
Barton 4.11 Banana, Confident, or Both?
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Fragments and complete sentences
Fragments and complete sentences
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
figurative language
figurative language
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Spring, NOT spring
Spring, NOT spring
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Step 6 Syllable Exceptions Review
Step 6 Syllable Exceptions Review
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Applications of Models
Applications of Models
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
What plants need to Grow
What plants need to Grow
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Barton 3.1
Barton 3.1
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
5.5 Suffixes: Vowel or Consonant?
5.5 Suffixes: Vowel or Consonant?
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Feelings Inference
Feelings Inference
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Simile or Metaphor
Simile or Metaphor
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Barton 6.8
Barton 6.8
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી
Sequencing words in a narrative
Sequencing words in a narrative
દ્વારા
ગૃપ ગોઠવણી

અન્ય ટેમ્પલેટ્સ વિશે જાણો

આપોઆપ સંગ્રહ થયેલ છે: ?