મેચ અપ

દરેક શબ્દને તેની વ્યાખ્યાની બાજુમાં ખેંચીને મૂકો.


ઉદાહરણો

Beginning Fractions
Beginning Fractions
દ્વારા
મેચ અપ
Expanded Form
Expanded Form
દ્વારા
મેચ અપ
3-Digit subtraction
3-Digit subtraction
દ્વારા
મેચ અપ
Adding
Adding
દ્વારા
મેચ અપ
Place Value - Tens and Ones
Place Value - Tens and Ones
દ્વારા
મેચ અપ
Addition and Subtraction
Addition and Subtraction
દ્વારા
મેચ અપ
subtraction match up
subtraction match up
દ્વારા
મેચ અપ
Barton 4.2
Barton 4.2
દ્વારા
મેચ અપ
CVC - Short O Words
CVC - Short O Words
દ્વારા
મેચ અપ
Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents)
દ્વારા
મેચ અપ
Division Match-Up
Division Match-Up
દ્વારા
મેચ અપ
Teen Numbers
Teen Numbers
દ્વારા
મેચ અપ
Fraction, Decimal & Percent
Fraction, Decimal & Percent
દ્વારા
મેચ અપ
Addition with Regrouping
Addition with Regrouping
દ્વારા
મેચ અપ
5.9 Prefix Review (suffixes too) Match-Up
5.9 Prefix Review (suffixes too) Match-Up
દ્વારા
મેચ અપ
Counting On
Counting On
દ્વારા
મેચ અપ
Math Facts Addition to 20
Math Facts Addition to 20
દ્વારા
મેચ અપ
Skip Count by 2s
Skip Count by 2s
દ્વારા
મેચ અપ
Ten Frames 0-10
Ten Frames 0-10
દ્વારા
મેચ અપ
Transition words and phrases
Transition words and phrases
દ્વારા
મેચ અપ
ULS September 2021 Our Leaders Our World
ULS September 2021 Our Leaders Our World
દ્વારા
મેચ અપ
Toast sequencing
Toast sequencing
દ્વારા
મેચ અપ
Area Match-up
Area Match-up
દ્વારા
મેચ અપ
Shapes matching game
Shapes matching game
દ્વારા
મેચ અપ
Main Idea
Main Idea
દ્વારા
મેચ અપ
AP Government Required SCOTUS Cases
AP Government Required SCOTUS Cases
દ્વારા
મેચ અપ
les participes passés IRRÉGULIERS
les participes passés IRRÉGULIERS
દ્વારા
મેચ અપ
-ap Word Family
-ap Word Family
દ્વારા
મેચ અપ
Counting Coins: penny-dime & penny-nickel
Counting Coins: penny-dime & penny-nickel
દ્વારા
મેચ અપ

અન્ય ટેમ્પલેટ્સ વિશે જાણો

આપોઆપ સંગ્રહ થયેલ છે: ?