rén tài duōle 人太多了 - too many people, hěn ānjìng 很安静 - quiet, hěn chǎo 很吵 - noisy, hěn hǎowán 很好玩 - fun, tǐng yǒuqù de 挺有趣的 - interesting, fēngjǐng hěn měi 风景很美 - scenery is beautiful, hěn piányí 很便宜 - cheap (price), hěn guì de 很贵的 - expensive, wǒde... xǐhuān 我的...喜欢 - my...likes..., hěn ānquán 很安全 - safe, bù ānquán 不安全 - not safe, hěn kuài 很快 - fast, hěn màn 很慢 - slow, hěn zàng 很脏 - dirty, hěn chòu 很臭 - stinky, hěn měi 很美 - beautiful, kōngqì hěn hǎo 空气很好 - air is fresh/good, wǒ juédé 我觉得 - I think/feel,

C8 Transportation & Places Adjectives 1 22-23 Flashcards Chinese

Ranglista

a(z) Flash kártyák egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?