chéngsè 橙色, lánsè 蓝色, huīsè 灰色 (gray), báisè 白色, fěnhóngsè 粉红色, hóngsè 红色, zōngsè 棕色, huángsè 黄色, hēisè 黑色, zǐsè 紫色, lǜsè 绿色.

GK - Colors in Chinese (pics) Labelled Diagram

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?