1) האות צ'  a) חָצָה b) מַצָּה c) צָבַע d) צַלָּם e) צַיָּד f) צַיָּר 2) האות ט' a) טַל b) טַלְיָה c) קַטָּר d) טַבַּעַת e)   3) האות ס'  a) סַפָּר b) אַגָּס c) סַנְדָּל d) עַרְסָל e) תָּפַס

משחק קריאה עד האות ט' בקמץ פתח

szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?