1) Izhar bermaksud ............ a) Menyembunyikan huruf b) Jelas atau nyata c) Memasukkan dengung 2) Izhar halqi berlaku apabila .............. atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. a) Jim sakinah b) Mim sakinah c) Nun sakinah 3) Berapakah huruf Izhar Halqi? a) 8 b) 5 c) 6 4) Halqi bermaksud ..................... a) Halkum atau kerongkong b) Hidung atau khaisyum c) Lidah atau al-lisan 5) Huruf Izhar Halqi ialah……….. a) ء ح خ ع غ ه b) ي ت م اش و c) ى ل ث ص س ط 6) Ini huruf apa? a) mim sakinah b) nun tanwin c) nun sakinah 7) Pilih huruf Izhar Halqi a) b) c) 8) Adakan ini tanda tanwin? a) Betul b) Salah 9) Adakah ini huruf Izhar Halqi? a) Salah b) Betul 10) Tanwin bertemu huruf ha (ح)? a) b) c)

Pendidikan Islam Tahun 6 (Izhar Halqi)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?